db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886555111627243141225500null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقاله مینی پیتزا‌ مخصوص00 مینی پیتزا‌ مخصوص<p></p>
214886554111627244141225500null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>مینی‌ پیتزا به پیتزاهای کوچک اطلاق می‌شود که در سایز‌های یک نفره سرو می‌شود و هیچ تفاوت دیگری برای این شکل از پیتزا با پیتزای بزرگ نیست. این احتمال وجود دارد که مینی‌ پیترا به‌دلیل شرایط اقتصادی و برای استفاده‌ی یک نفر از پیتزا شکل گرفته است. دلیل دیگری که مینی‌ پیتزا بین مردم رواج پیدا کرده است، انتخاب مزه‌های متفاوت نسبت به یک پیتزای بزرگ است. در یک مهمانی می‌توان با سرو کردن مینی‌ پیتزا، در طعم و مزه‌های مختلف شکل ویژه‌ای به میز مهمانی داد.</p>00<p>مینی‌ پیتزا به پیتزاهای کوچک اطلاق می‌شود که در سایز‌های یک نفره سرو می‌شود و هیچ تفاوت دیگری برای این شکل از پیتزا با پیتزای بزرگ نیست. این احتمال وجود دارد که مینی‌ پیترا به‌دلیل شرایط اقتصادی و برای استفاده‌ی یک نفر از پیتزا شکل گرفته است. دلیل دیگری که مینی‌ پیتزا بین مردم رواج پیدا کرده است، انتخاب مزه‌های متفاوت نسبت به یک پیتزای بزرگ است. در یک مهمانی می‌توان با سرو کردن مینی‌ پیتزا، در طعم و مزه‌های مختلف شکل ویژه‌ای به میز مهمانی داد.</p>
314886556111627246141225500null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>از آن‌جا که <strong><a href="http://مینی-‌پیتزا-مخصوص" target="_blank">مینی ‌پیتزا مخصوص</a></strong> را می‌توان در قالب‌های مختلف آماده نمود قالب‌های مربعی شکل برای مجالس با تعداد مهمان زیاد مناسب است می‌توان پیتزا را در سینی فر قالب زد و در زمان سرو کردن برش‌های مربعی شکل 5*5 ایجاد کرد و روی میز قرار داد. می‌توان قالب‌های کوچک دایره‌ای شکل به اندازه‌ی یک کلوچه آماده‌ کرد و بعد از پخت به روی میز آورد.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>از آن‌جا که <strong><a href="http://مینی-‌پیتزا-مخصوص" target="_blank">مینی ‌پیتزا مخصوص</a></strong> را می‌توان در قالب‌های مختلف آماده نمود قالب‌های مربعی شکل برای مجالس با تعداد مهمان زیاد مناسب است می‌توان پیتزا را در سینی فر قالب زد و در زمان سرو کردن برش‌های مربعی شکل 5*5 ایجاد کرد و روی میز قرار داد. می‌توان قالب‌های کوچک دایره‌ای شکل به اندازه‌ی یک کلوچه آماده‌ کرد و بعد از پخت به روی میز آورد.</p>
414886556111627246141225500null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>از آن‌جا که <strong><a href="http://فینگر-فود-مینی-پیتزا-مخصوص" target="_blank">مینی‌ پیتزا مخصوص</a></strong> و سایر مینی پیتزاها را می‌توان در قالب‌های مختلف آماده نمود قالب‌های مربعی شکل برای مجالس با تعداد مهمان زیاد مناسب است می‌توان پیتزا را در سینی فر قالب زد و در زمان سرو کردن برش‌های مربعی شکل 5*5 ایجاد کرد و روی میز قرار داد. می‌توان قالب‌های کوچک دایره‌ای شکل به اندازه‌ی یک کلوچه آماده‌ کرد و بعد از پخت به روی میز آورد.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>از آن‌جا که <strong><a href="http://فینگر-فود-مینی-پیتزا-مخصوص" target="_blank">مینی‌ پیتزا مخصوص</a></strong> و سایر مینی پیتزاها را می‌توان در قالب‌های مختلف آماده نمود قالب‌های مربعی شکل برای مجالس با تعداد مهمان زیاد مناسب است می‌توان پیتزا را در سینی فر قالب زد و در زمان سرو کردن برش‌های مربعی شکل 5*5 ایجاد کرد و روی میز قرار داد. می‌توان قالب‌های کوچک دایره‌ای شکل به اندازه‌ی یک کلوچه آماده‌ کرد و بعد از پخت به روی میز آورد.</p>
514886557111627246141225500null25011000محتوای_کلیnull <p>برای پیتزای مخصوص نمی‌توان به ارزش غذایی مشخصی اشاره نمود. زیرا هر پیتزای مخصوص با موادی خاص تهیه می‌شود و جداول غذایی درباره‌ی پیتزای مخصوص معتبر نیستند. برای همین جدول غذایی پیتزای مخصوص براساس مواد تشکیل دهند جداگانه نوشته می‌شود اما به یک نکته باید اشاره نمود </p><p>مصرف موادی مثل قارچ و فلفل‌دلمه‌ای کمک می‌کند تا مواد مغذی مثل ویتامین E، ویتامین K و ویتامین C وارد بدن شود پس تا آن‌جا که می‌توانید در پیتزا مخصوص از این مواد مغذی بیشتر استفاده نمایید.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td><br></td><td>ژامبون<br></td><td>سوسیس<br></td><td>قارچ<br></td><td>ذرت</td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>263<br></td><td>332<br></td><td>28<br></td><td>96</td></tr><tr><td>کربوهیدرات</td><td>1.84</td><td>0.35 گرم<br></td><td>5.29<br></td><td>21<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>20.68</td><td>27.98 گرم<br></td><td>0.47 <br></td><td>1.5<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>16.28<br></td><td>18.21</td><td>2.17</td><td>3.41</td></tr><tr><td>کلسترول<br></td><td>70میلی‌گرم<br></td><td>83 میلی‌گرم<br></td><td>0<br></td><td>0<br></td></tr><tr><td>ویتامین&nbsp; A<br></td><td><br></td><td>13 میکروگرم</td><td>0<br></td><td>13</td></tr><tr><td>ویتامین C</td><td><br></td><td>0 میلی‌گرم</td><td>4 میلی‌گرم</td><td>5.5<br></td></tr><tr><td>ویتامین E<br></td><td><br></td><td>0.24 میکروگرم</td><td>0.1 میلی‌گرم</td><td>0.09</td></tr><tr><td>ویتامین K</td><td><br></td><td>1.1 میکروگرم<br></td><td>0<br></td><td>0.4<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>برای پیتزای مخصوص نمی‌توان به ارزش غذایی مشخصی اشاره نمود. زیرا هر پیتزای مخصوص با موادی خاص تهیه می‌شود و جداول غذایی درباره‌ی پیتزای مخصوص معتبر نیستند. برای همین جدول غذایی پیتزای مخصوص براساس مواد تشکیل دهند جداگانه نوشته می‌شود اما به یک نکته باید اشاره نمود </p><p>مصرف موادی مثل قارچ و فلفل‌دلمه‌ای کمک می‌کند تا مواد مغذی مثل ویتامین E، ویتامین K و ویتامین C وارد بدن شود پس تا آن‌جا که می‌توانید در پیتزا مخصوص از این مواد مغذی بیشتر استفاده نمایید.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td><br></td><td>ژامبون<br></td><td>سوسیس<br></td><td>قارچ<br></td><td>ذرت</td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>263<br></td><td>332<br></td><td>28<br></td><td>96</td></tr><tr><td>کربوهیدرات</td><td>1.84</td><td>0.35 گرم<br></td><td>5.29<br></td><td>21<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>20.68</td><td>27.98 گرم<br></td><td>0.47 <br></td><td>1.5<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>16.28<br></td><td>18.21</td><td>2.17</td><td>3.41</td></tr><tr><td>کلسترول<br></td><td>70میلی‌گرم<br></td><td>83 میلی‌گرم<br></td><td>0<br></td><td>0<br></td></tr><tr><td>ویتامین&nbsp; A<br></td><td><br></td><td>13 میکروگرم</td><td>0<br></td><td>13</td></tr><tr><td>ویتامین C</td><td><br></td><td>0 میلی‌گرم</td><td>4 میلی‌گرم</td><td>5.5<br></td></tr><tr><td>ویتامین E<br></td><td><br></td><td>0.24 میکروگرم</td><td>0.1 میلی‌گرم</td><td>0.09</td></tr><tr><td>ویتامین K</td><td><br></td><td>1.1 میکروگرم<br></td><td>0<br></td><td>0.4<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>
614886557111627246141225500null25011000محتوای_کلیnull <style>@font-face {font-family: Calibri;font-style: normal;font-weight: normal;src: url('/_fonts/Calibri.eot');src: url('/_fonts/Calibri.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/_fonts/Calibri.woff') format('woff'), url('/_fonts/Calibri.ttf') format('truetype');}</style><p>برای پیتزای مخصوص نمی‌توان به ارزش غذایی مشخصی اشاره نمود. زیرا هر پیتزای مخصوص با موادی خاص تهیه می‌شود و جداول غذایی درباره‌ی پیتزای مخصوص معتبر نیستند. برای همین جدول غذایی پیتزای مخصوص براساس مواد تشکیل دهند جداگانه نوشته می‌شود اما به یک نکته باید اشاره نمود </p><p>مصرف موادی مثل قارچ و فلفل‌دلمه‌ای کمک می‌کند تا مواد مغذی مثل ویتامین E، ویتامین K و ویتامین C وارد بدن شود پس تا آن‌جا که می‌توانید در پیتزای مخصوص از این مواد مغذی بیشتر استفاده نمایید.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td><br></td><td>ژامبون<br></td><td>سوسیس</td><td>قارچ<br></td><td>ذرت<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>263<br></td><td>332<br></td><td>28<br></td><td>96<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>1.84<br></td><td>0.35 گرم<br></td><td>5.29<br></td><td>21<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>20.68<br></td><td>27.98 گرم<br></td><td>0.47 <br></td><td>1.5<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>16.28<br></td><td>18.21<br></td><td>2.17<br></td><td>3.41<br></td></tr><tr><td>کلسترول<br></td><td>70 میلی‌گرم<br></td><td>83 میلی‌گرم<br></td><td>0<br></td><td>0<br></td></tr><tr><td>ویتامین A</td><td>13<br></td><td> 13میکروگرم</td><td>0<br></td><td>13<br></td></tr><tr><td>ویتامین C<br></td><td><br></td><td>0<br></td><td>4 میلی‌گرم<br></td><td>5.5<br></td></tr><tr><td>ویتامین E<br></td><td><br></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-46f67f81-7fff-64be-471b-a527df94adad"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">0.24 میکروگرم</span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-705a100d-7fff-413b-5e53-188cd4914d32"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">0.1 میلی‌گرم</span></b></td><td>0.09<br></td></tr><tr><td>ویتامین K<br></td><td><br></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-24f6c1c5-7fff-80dc-2d29-34d12cd2c5b0"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">1.1 میکروگرم</span></b></td><td>0<br></td><td>0.4<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<style>@font-face {font-family: Calibri;font-style: normal;font-weight: normal;src: url('/_fonts/Calibri.eot');src: url('/_fonts/Calibri.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/_fonts/Calibri.woff') format('woff'), url('/_fonts/Calibri.ttf') format('truetype');}</style><p>برای پیتزای مخصوص نمی‌توان به ارزش غذایی مشخصی اشاره نمود. زیرا هر پیتزای مخصوص با موادی خاص تهیه می‌شود و جداول غذایی درباره‌ی پیتزای مخصوص معتبر نیستند. برای همین جدول غذایی پیتزای مخصوص براساس مواد تشکیل دهند جداگانه نوشته می‌شود اما به یک نکته باید اشاره نمود </p><p>مصرف موادی مثل قارچ و فلفل‌دلمه‌ای کمک می‌کند تا مواد مغذی مثل ویتامین E، ویتامین K و ویتامین C وارد بدن شود پس تا آن‌جا که می‌توانید در پیتزای مخصوص از این مواد مغذی بیشتر استفاده نمایید.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td><br></td><td>ژامبون<br></td><td>سوسیس</td><td>قارچ<br></td><td>ذرت<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>263<br></td><td>332<br></td><td>28<br></td><td>96<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>1.84<br></td><td>0.35 گرم<br></td><td>5.29<br></td><td>21<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>20.68<br></td><td>27.98 گرم<br></td><td>0.47 <br></td><td>1.5<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>16.28<br></td><td>18.21<br></td><td>2.17<br></td><td>3.41<br></td></tr><tr><td>کلسترول<br></td><td>70 میلی‌گرم<br></td><td>83 میلی‌گرم<br></td><td>0<br></td><td>0<br></td></tr><tr><td>ویتامین A</td><td>13<br></td><td> 13میکروگرم</td><td>0<br></td><td>13<br></td></tr><tr><td>ویتامین C<br></td><td><br></td><td>0<br></td><td>4 میلی‌گرم<br></td><td>5.5<br></td></tr><tr><td>ویتامین E<br></td><td><br></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-46f67f81-7fff-64be-471b-a527df94adad"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">0.24 میکروگرم</span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-705a100d-7fff-413b-5e53-188cd4914d32"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">0.1 میلی‌گرم</span></b></td><td>0.09<br></td></tr><tr><td>ویتامین K<br></td><td><br></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-24f6c1c5-7fff-80dc-2d29-34d12cd2c5b0"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">1.1 میکروگرم</span></b></td><td>0<br></td><td>0.4<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>