db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886370111627243141224000null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهسالاد یونانی00سالاد یونانی<p></p>
214886369111627244141224000null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong>سالاد یونانی</strong> یک سالاد اصیل و باستانی کشور یونان نیست، زیرا در این سالاد گوجه مصرف می‌شود و تا آن‌جا که می‌دانیم تا قبل از قرن نوزدهم در یونان گوجه وجود نداشته است. اما به‌هر شکل سالاد یونانی یکی از سالادهای پرطرفدار در جهان است. این سالاد در یونان به نام Horiatiki شناخته می‌شود. سالاد یونانی در سالهای 1960 و 1970 در میخانه‌های شهر پالکای یونان رواج پیدا کرد و از آن‌جا در تمام جهان گسترش یافت. در بعضی از نوشته‌ها نیز این‌گونه بیان شده است که: "سالاد یونانی یک سالاد روستایی بود که کشاورزان در مزارع خود این سالاد را با نان میل می‌کرده‌اند". طبق عادت قدیمی، مردم یونان عادت دارند هر فصل سالاد مختص همان فصل را بخورند سالاد یونانی اصیل، یک سالاد تابستانی است و بیشتر در این فصل خورده می‌شود، پس اگر در دستورالعملی از اسفناج در این سالاد استفاده بشود این سالاد یک سالاد اصیل یونانی نیست. </p>00<p><strong>سالاد یونانی</strong> یک سالاد اصیل و باستانی کشور یونان نیست، زیرا در این سالاد گوجه مصرف می‌شود و تا آن‌جا که می‌دانیم تا قبل از قرن نوزدهم در یونان گوجه وجود نداشته است. اما به‌هر شکل سالاد یونانی یکی از سالادهای پرطرفدار در جهان است. این سالاد در یونان به نام Horiatiki شناخته می‌شود. سالاد یونانی در سالهای 1960 و 1970 در میخانه‌های شهر پالکای یونان رواج پیدا کرد و از آن‌جا در تمام جهان گسترش یافت. در بعضی از نوشته‌ها نیز این‌گونه بیان شده است که: "سالاد یونانی یک سالاد روستایی بود که کشاورزان در مزارع خود این سالاد را با نان میل می‌کرده‌اند". طبق عادت قدیمی، مردم یونان عادت دارند هر فصل سالاد مختص همان فصل را بخورند سالاد یونانی اصیل، یک سالاد تابستانی است و بیشتر در این فصل خورده می‌شود، پس اگر در دستورالعملی از اسفناج در این سالاد استفاده بشود این سالاد یک سالاد اصیل یونانی نیست. </p>
314886369111627244141224000null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://سالاد-یونانی" target="_blank">سالاد یونانی</a></strong> یک سالاد اصیل و باستانی کشور یونان نیست، زیرا در این سالاد گوجه مصرف می‌شود و تا آن‌جا که می‌دانیم تا قبل از قرن نوزدهم در یونان گوجه وجود نداشته است. اما به‌هر شکل سالاد یونانی یکی از سالادهای پرطرفدار در جهان است. این سالاد در یونان به نام Horiatiki شناخته می‌شود. سالاد یونانی در سالهای 1960 و 1970 در میخانه‌های شهر پالکای یونان رواج پیدا کرد و از آن‌جا در تمام جهان گسترش یافت. در بعضی از نوشته‌ها نیز این‌گونه بیان شده است که: "سالاد یونانی یک سالاد روستایی بود که کشاورزان در مزارع خود این سالاد را با نان میل می‌کرده‌اند". طبق عادت قدیمی، مردم یونان عادت دارند هر فصل سالاد مختص همان فصل را بخورند سالاد یونانی اصیل، یک سالاد تابستانی است و بیشتر در این فصل خورده می‌شود، پس اگر در دستورالعملی از اسفناج در این سالاد استفاده بشود این سالاد یک سالاد اصیل یونانی نیست. </p>00<p><strong><a href="http://سالاد-یونانی" target="_blank">سالاد یونانی</a></strong> یک سالاد اصیل و باستانی کشور یونان نیست، زیرا در این سالاد گوجه مصرف می‌شود و تا آن‌جا که می‌دانیم تا قبل از قرن نوزدهم در یونان گوجه وجود نداشته است. اما به‌هر شکل سالاد یونانی یکی از سالادهای پرطرفدار در جهان است. این سالاد در یونان به نام Horiatiki شناخته می‌شود. سالاد یونانی در سالهای 1960 و 1970 در میخانه‌های شهر پالکای یونان رواج پیدا کرد و از آن‌جا در تمام جهان گسترش یافت. در بعضی از نوشته‌ها نیز این‌گونه بیان شده است که: "سالاد یونانی یک سالاد روستایی بود که کشاورزان در مزارع خود این سالاد را با نان میل می‌کرده‌اند". طبق عادت قدیمی، مردم یونان عادت دارند هر فصل سالاد مختص همان فصل را بخورند سالاد یونانی اصیل، یک سالاد تابستانی است و بیشتر در این فصل خورده می‌شود، پس اگر در دستورالعملی از اسفناج در این سالاد استفاده بشود این سالاد یک سالاد اصیل یونانی نیست. </p>
414886371111627246141224000null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>سالاد یونانی یکی از سالادهایی است که سرو کردن آن آداب خود را دارد که باید حتماً در زمان سرو کردن به این نکات توجه داشت.</p><p>سالاد نباید در ظروف بسیار گود ریخته شود بهتر است از کاسه و ظرف‌هایی با عمق کم استفاده شود.</p><p>در سالاد یونانی پنیر، معمولاً و روی همه‌ی مواد موجود در سالاد قرار می‌گیرد. اگر سالاد برای هر نفر جداگانه سرو می‌شود بهتر است پنیر تکه تکه نشود و یک قالب پنیر (5*5) روی سالاد قرار گیرد. </p><p>مدیریت غذاخوردن در سالاد یونانی بسیار مهم است. با توجه به این‌که‌ سالاد، با چنگال خورده می‌شود، نباید قطعات به‌گونه‌ای برش داده ‌شود که در چنگال فقط یک تکه از سالاد قرار گیرد. (مثلاً پیاز آن‌قدر بزرگ برش داده نشود که هرگاه چنگال در سالاد قرار می‌گیرد، مهمان یا هر فرد که سالاد را میل می‌کند ناچار شود فقط یک تکه پیاز را بردارد). مزه‌ی این سالاد به برداشتن چند تکه از مواد با هم است.</p><p>سالاد تا قبل از سرو شدن نباید میکس شود، بهتر است مواد سالاد ده دقیقه قبل از این‌که سرو شود، سالاد با یکدیگر میکس شود.</p><p>در کنار سالاد تکه‌هایی از نان نیز قرار می‌گیرد که اگر شخصی تمایل داشت، سالاد را با تکه‌ای از نان میل نماید. این یک رسم مقدس یونانی به نام (پاپارا) است که تکه‌ی نان را در باقی‌مانده‌ی ظرف غذا بکشند و همه چیز را با آن بخورند. </p>سرو کردن00سرو کردن<p>سالاد یونانی یکی از سالادهایی است که سرو کردن آن آداب خود را دارد که باید حتماً در زمان سرو کردن به این نکات توجه داشت.</p><p>سالاد نباید در ظروف بسیار گود ریخته شود بهتر است از کاسه و ظرف‌هایی با عمق کم استفاده شود.</p><p>در سالاد یونانی پنیر، معمولاً و روی همه‌ی مواد موجود در سالاد قرار می‌گیرد. اگر سالاد برای هر نفر جداگانه سرو می‌شود بهتر است پنیر تکه تکه نشود و یک قالب پنیر (5*5) روی سالاد قرار گیرد. </p><p>مدیریت غذاخوردن در سالاد یونانی بسیار مهم است. با توجه به این‌که‌ سالاد، با چنگال خورده می‌شود، نباید قطعات به‌گونه‌ای برش داده ‌شود که در چنگال فقط یک تکه از سالاد قرار گیرد. (مثلاً پیاز آن‌قدر بزرگ برش داده نشود که هرگاه چنگال در سالاد قرار می‌گیرد، مهمان یا هر فرد که سالاد را میل می‌کند ناچار شود فقط یک تکه پیاز را بردارد). مزه‌ی این سالاد به برداشتن چند تکه از مواد با هم است.</p><p>سالاد تا قبل از سرو شدن نباید میکس شود، بهتر است مواد سالاد ده دقیقه قبل از این‌که سرو شود، سالاد با یکدیگر میکس شود.</p><p>در کنار سالاد تکه‌هایی از نان نیز قرار می‌گیرد که اگر شخصی تمایل داشت، سالاد را با تکه‌ای از نان میل نماید. این یک رسم مقدس یونانی به نام (پاپارا) است که تکه‌ی نان را در باقی‌مانده‌ی ظرف غذا بکشند و همه چیز را با آن بخورند. </p>
514886371111627246141224000null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>سالاد یونانی یکی از سالادهایی است که سرو کردن آن آداب خود را دارد که باید حتماً در زمان سرو کردن به این نکات توجه داشت.</p><p>سالاد نباید در ظروف بسیار گود ریخته شود بهتر است از کاسه و ظرف‌هایی با عمق کم استفاده شود.</p><p>در سالاد یونانی پنیر، معمولاً و روی همه‌ی مواد موجود در سالاد قرار می‌گیرد. اگر سالاد برای هر نفر جداگانه سرو می‌شود بهتر است پنیر تکه تکه نشود و یک قالب پنیر (5*5) روی سالاد قرار گیرد. </p><p>مدیریت غذاخوردن در سالاد یونانی بسیار مهم است. با توجه به این‌که‌ سالاد، با چنگال خورده می‌شود، نباید قطعات به‌گونه‌ای برش داده ‌شود که در چنگال فقط یک تکه از سالاد قرار گیرد. (مثلاً پیاز آن‌قدر بزرگ برش داده نشود که هرگاه چنگال در سالاد قرار می‌گیرد، مهمان یا هر فرد که سالاد را میل می‌کند ناچار شود فقط یک تکه پیاز را بردارد). مزه‌ی این سالاد به برداشتن چند تکه از مواد با هم است.</p><p>سالاد تا قبل از سرو شدن نباید میکس شود، بهتر است مواد سالاد ده دقیقه قبل از این‌که سرو شود، سالاد با یکدیگر میکس شود.</p><p>در کنار سالاد تکه‌هایی از نان نیز قرار می‌گیرد که اگر شخصی تمایل داشت، سالاد را با تکه‌ای از نان میل نماید. این یک رسم مقدس یونانی به نام (پاپارا) است که تکه‌ی نان را در باقی‌مانده‌ی ظرف غذا بکشند و همه چیز را با آن بخورند. </p>سرو کردن00سرو کردن<p>سالاد یونانی یکی از سالادهایی است که سرو کردن آن آداب خود را دارد که باید حتماً در زمان سرو کردن به این نکات توجه داشت.</p><p>سالاد نباید در ظروف بسیار گود ریخته شود بهتر است از کاسه و ظرف‌هایی با عمق کم استفاده شود.</p><p>در سالاد یونانی پنیر، معمولاً و روی همه‌ی مواد موجود در سالاد قرار می‌گیرد. اگر سالاد برای هر نفر جداگانه سرو می‌شود بهتر است پنیر تکه تکه نشود و یک قالب پنیر (5*5) روی سالاد قرار گیرد. </p><p>مدیریت غذاخوردن در سالاد یونانی بسیار مهم است. با توجه به این‌که‌ سالاد، با چنگال خورده می‌شود، نباید قطعات به‌گونه‌ای برش داده ‌شود که در چنگال فقط یک تکه از سالاد قرار گیرد. (مثلاً پیاز آن‌قدر بزرگ برش داده نشود که هرگاه چنگال در سالاد قرار می‌گیرد، مهمان یا هر فرد که سالاد را میل می‌کند ناچار شود فقط یک تکه پیاز را بردارد). مزه‌ی این سالاد به برداشتن چند تکه از مواد با هم است.</p><p>سالاد تا قبل از سرو شدن نباید میکس شود، بهتر است مواد سالاد ده دقیقه قبل از این‌که سرو شود، سالاد با یکدیگر میکس شود.</p><p>در کنار سالاد تکه‌هایی از نان نیز قرار می‌گیرد که اگر شخصی تمایل داشت، سالاد را با تکه‌ای از نان میل نماید. این یک رسم مقدس یونانی به نام (پاپارا) است که تکه‌ی نان را در باقی‌مانده‌ی ظرف غذا بکشند و همه چیز را با آن بخورند. </p>
614886372111627246141224000null25011000محتوای_کلیnull <p>سالاد یونانی به‌دلیل وجود سبزیجات تازه و پنیر، که یک ماده‌ی لبنی است برای سلامتی بدن بسیار مفید است. هم‌چنین گوجه به‌دلیل داشتن سدیم، پتاسیم و فسفر که تنظیم‌کننده‌ی گلوکز خون است، می‌تواند سیستم ایمنی بدن را بالا ببرد. گوجه سرشار از لیکوپن است لیکوپن باعث کاهش اکسایش چربی می‌شود و از رسوب چربی و تشکیل لخته‌های خونی جلوگیری می‌نماید. پنیر فتا دارای پروبیوتیک است که برای سلامتی روده بسیار مفید است. از دیگر فواید پنیر فتا وجود ویتامینB2 است، که ریبوفلاوین نام دارد. ریبوفلاوین از سردردهای میگرنی جلوگیری می‌نماید. در انتها جدول ارزش غذایی سالاد یونانی ارائه می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ماده تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>320 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>11 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>22 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین</td><td>19 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ویتامین <br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>ویتامین A<br></td><td>68 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین C<br></td><td>2.7 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>کلسیم<br></td><td>68</td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>سالاد یونانی به‌دلیل وجود سبزیجات تازه و پنیر، که یک ماده‌ی لبنی است برای سلامتی بدن بسیار مفید است. هم‌چنین گوجه به‌دلیل داشتن سدیم، پتاسیم و فسفر که تنظیم‌کننده‌ی گلوکز خون است، می‌تواند سیستم ایمنی بدن را بالا ببرد. گوجه سرشار از لیکوپن است لیکوپن باعث کاهش اکسایش چربی می‌شود و از رسوب چربی و تشکیل لخته‌های خونی جلوگیری می‌نماید. پنیر فتا دارای پروبیوتیک است که برای سلامتی روده بسیار مفید است. از دیگر فواید پنیر فتا وجود ویتامینB2 است، که ریبوفلاوین نام دارد. ریبوفلاوین از سردردهای میگرنی جلوگیری می‌نماید. در انتها جدول ارزش غذایی سالاد یونانی ارائه می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ماده تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>320 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>11 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>22 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین</td><td>19 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ویتامین <br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>ویتامین A<br></td><td>68 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین C<br></td><td>2.7 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>کلسیم<br></td><td>68</td></tr></tbody></table><p><br></p>
714886372111627246141224000null25011000محتوای_کلیnull <p>سالاد یونانی به‌دلیل وجود سبزیجات تازه و پنیر، که یک ماده‌ی لبنی است برای سلامتی بدن بسیار مفید است. هم‌چنین گوجه به‌دلیل داشتن سدیم، پتاسیم و فسفر که تنظیم‌کننده‌ی گلوکز خون است، می‌تواند سیستم ایمنی بدن را بالا ببرد. گوجه سرشار از لیکوپن است لیکوپن باعث کاهش اکسایش چربی می‌شود و از رسوب چربی و تشکیل لخته‌های خونی جلوگیری می‌نماید. پنیر فتا دارای پروبیوتیک است که برای سلامتی روده بسیار مفید است. از دیگر فواید پنیر فتا وجود ویتامینB2 است، که ریبوفلاوین نام دارد. ریبوفلاوین از سردردهای میگرنی جلوگیری می‌نماید. در انتها جدول ارزش غذایی سالاد یونانی ارائه می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ماده تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>320 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>11 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>22 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین</td><td>19 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ویتامین <br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>ویتامین A<br></td><td>68 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین C<br></td><td>2.7 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>کلسیم<br></td><td>68</td></tr></tbody></table><p><br><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>سالاد یونانی به‌دلیل وجود سبزیجات تازه و پنیر، که یک ماده‌ی لبنی است برای سلامتی بدن بسیار مفید است. هم‌چنین گوجه به‌دلیل داشتن سدیم، پتاسیم و فسفر که تنظیم‌کننده‌ی گلوکز خون است، می‌تواند سیستم ایمنی بدن را بالا ببرد. گوجه سرشار از لیکوپن است لیکوپن باعث کاهش اکسایش چربی می‌شود و از رسوب چربی و تشکیل لخته‌های خونی جلوگیری می‌نماید. پنیر فتا دارای پروبیوتیک است که برای سلامتی روده بسیار مفید است. از دیگر فواید پنیر فتا وجود ویتامینB2 است، که ریبوفلاوین نام دارد. ریبوفلاوین از سردردهای میگرنی جلوگیری می‌نماید. در انتها جدول ارزش غذایی سالاد یونانی ارائه می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ماده تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>320 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>11 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>22 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین</td><td>19 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ویتامین <br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>ویتامین A<br></td><td>68 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین C<br></td><td>2.7 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>کلسیم<br></td><td>68</td></tr></tbody></table><p><br><br></p>