db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886340111627243141223300null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهسالاد الویه00سالاد الویه<p></p>
214886339111627244141223300null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>‌افراد زیادی گمان می‌کنند که <strong><a href="http://سالاد-الویه" target="_blank">سالادالویه</a></strong>، یک سالاد فرانسوی است، اما سالاد الویه یک سالاد روسی است که توسط یک آشپز بلژیکی به نام (لوسیان) در (رستوران آرمیتاژ) روسیه اختراع شد. سالاد الویه‌ی رستوران آرمیتاژ به‌سرعت معروف و برند این رستوران شد. در اوایل روش تهیه‌ی سس سالاد مخفی بود. با آن‌که قطعات سالاد قابل مشاهده بود اما آن‌چه به سالاد مزه‌ای متفاوت می‌داد سس سالاد بود که هیچ‌کس جزء (لوسیان) به آن دسترسی نداشت. یک روز که لوسیان در آشپزخانه نبود معاون او به نام (ایوانف) دستور سس الویه را سرقت کرد و به رستوران دیگری رفت و در آن‌جا سالاد الویه‌ی خود را تهیه نمود. ایوانف برای این‌که متهم به دزدی نشود ناچار شد تغییراتی در سس سالاد بدهد. چند سال بعد (رستوران آرمیتاژ) تعطیل شد و ایوانف دستور تهیه‌ی سالاد را به افراد مختلف داد و باعث توسعه‌ی این غذا در تمام جهان شد. اولین دستور سالاد الویه در سال 1894 توسط فردی به‌نام (الکساندروا) چاپ شده است. این دستور با دستور تهیه‌ی سالاد الویه‌ی امروزی بسیار متفاوت است. فندق، سیب‌زمینی، ژلاتین، دم خرچنگ، هندوانه کوهی، زیتون و سس مایونز مواد تشکیل دهنده‌ی سالاد الویه بوده است. همه‌ی افراد نمی‌توانستند این سالاد را مصرف نمایند زیرا تهیه مواد اولیه بسیار گران بود و بالطبع قیمت سالاد هم در رستوران‌ها بالا بود. در طول زمان مزه‌ی متفاوت سالاد باعث شد، افراد مختلف مواد دیگری را جایگزین مواد سالاد‌الویه‌ی اولیه نمایند. آن‌چه امروز به‌عنوان سالاد‌الویه مصرف می‌نماییم سالها تغییر در خود دارد.</p>00<p>‌افراد زیادی گمان می‌کنند که <strong><a href="http://سالاد-الویه" target="_blank">سالادالویه</a></strong>، یک سالاد فرانسوی است، اما سالاد الویه یک سالاد روسی است که توسط یک آشپز بلژیکی به نام (لوسیان) در (رستوران آرمیتاژ) روسیه اختراع شد. سالاد الویه‌ی رستوران آرمیتاژ به‌سرعت معروف و برند این رستوران شد. در اوایل روش تهیه‌ی سس سالاد مخفی بود. با آن‌که قطعات سالاد قابل مشاهده بود اما آن‌چه به سالاد مزه‌ای متفاوت می‌داد سس سالاد بود که هیچ‌کس جزء (لوسیان) به آن دسترسی نداشت. یک روز که لوسیان در آشپزخانه نبود معاون او به نام (ایوانف) دستور سس الویه را سرقت کرد و به رستوران دیگری رفت و در آن‌جا سالاد الویه‌ی خود را تهیه نمود. ایوانف برای این‌که متهم به دزدی نشود ناچار شد تغییراتی در سس سالاد بدهد. چند سال بعد (رستوران آرمیتاژ) تعطیل شد و ایوانف دستور تهیه‌ی سالاد را به افراد مختلف داد و باعث توسعه‌ی این غذا در تمام جهان شد. اولین دستور سالاد الویه در سال 1894 توسط فردی به‌نام (الکساندروا) چاپ شده است. این دستور با دستور تهیه‌ی سالاد الویه‌ی امروزی بسیار متفاوت است. فندق، سیب‌زمینی، ژلاتین، دم خرچنگ، هندوانه کوهی، زیتون و سس مایونز مواد تشکیل دهنده‌ی سالاد الویه بوده است. همه‌ی افراد نمی‌توانستند این سالاد را مصرف نمایند زیرا تهیه مواد اولیه بسیار گران بود و بالطبع قیمت سالاد هم در رستوران‌ها بالا بود. در طول زمان مزه‌ی متفاوت سالاد باعث شد، افراد مختلف مواد دیگری را جایگزین مواد سالاد‌الویه‌ی اولیه نمایند. آن‌چه امروز به‌عنوان سالاد‌الویه مصرف می‌نماییم سالها تغییر در خود دارد.</p>
314886339111627244141223300null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>‌افراد زیادی گمان می‌کنند که <strong><a href="http://فینگر-فود-سالاد-الویه" target="_blank">سالاد الویه</a></strong>، یک سالاد فرانسوی است، اما سالاد الویه یک سالاد روسی است که توسط یک آشپز بلژیکی به نام (لوسیان) در (رستوران آرمیتاژ) روسیه اختراع شد. سالاد الویه‌ی رستوران آرمیتاژ به‌سرعت معروف و برند این رستوران شد. در اوایل روش تهیه‌ی سس سالاد مخفی بود. با آن‌که قطعات سالاد قابل مشاهده بود اما آن‌چه به سالاد مزه‌ای متفاوت می‌داد سس سالاد بود که هیچ‌کس جزء (لوسیان) به آن دسترسی نداشت. یک روز که لوسیان در آشپزخانه نبود معاون او به نام (ایوانف) دستور سس الویه را سرقت کرد و به رستوران دیگری رفت و در آن‌جا سالاد الویه‌ خود را تهیه نمود. ایوانف برای این‌که متهم به دزدی نشود ناچار شد تغییراتی در سس سالاد بدهد. چند سال بعد (رستوران آرمیتاژ) تعطیل شد و ایوانف دستور تهیه‌ی سالاد را به افراد مختلف داد و باعث توسعه‌ی این غذا در تمام جهان شد. اولین دستور سالاد الویه در سال 1894 توسط فردی به‌نام (الکساندروا) چاپ شده است. این دستور با دستور تهیه‌ی سالاد الویه‌ی امروزی بسیار متفاوت است. فندق، سیب‌زمینی، ژلاتین، دم خرچنگ، هندوانه کوهی، زیتون و سس مایونز مواد تشکیل دهنده‌ی سالاد الویه بوده است. همه‌ی افراد نمی‌توانستند این سالاد را مصرف نمایند زیرا تهیه مواد اولیه بسیار گران بود و بالطبع قیمت سالاد هم در رستوران‌ها بالا بود. در طول زمان مزه‌ی متفاوت سالاد باعث شد، افراد مختلف مواد دیگری را جایگزین مواد سالاد‌الویه‌ی اولیه نمایند. آن‌چه امروز به‌عنوان سالاد‌ الویه مصرف می‌نماییم سالها تغییر در خود دارد.</p>00<p>‌افراد زیادی گمان می‌کنند که <strong><a href="http://فینگر-فود-سالاد-الویه" target="_blank">سالاد الویه</a></strong>، یک سالاد فرانسوی است، اما سالاد الویه یک سالاد روسی است که توسط یک آشپز بلژیکی به نام (لوسیان) در (رستوران آرمیتاژ) روسیه اختراع شد. سالاد الویه‌ی رستوران آرمیتاژ به‌سرعت معروف و برند این رستوران شد. در اوایل روش تهیه‌ی سس سالاد مخفی بود. با آن‌که قطعات سالاد قابل مشاهده بود اما آن‌چه به سالاد مزه‌ای متفاوت می‌داد سس سالاد بود که هیچ‌کس جزء (لوسیان) به آن دسترسی نداشت. یک روز که لوسیان در آشپزخانه نبود معاون او به نام (ایوانف) دستور سس الویه را سرقت کرد و به رستوران دیگری رفت و در آن‌جا سالاد الویه‌ خود را تهیه نمود. ایوانف برای این‌که متهم به دزدی نشود ناچار شد تغییراتی در سس سالاد بدهد. چند سال بعد (رستوران آرمیتاژ) تعطیل شد و ایوانف دستور تهیه‌ی سالاد را به افراد مختلف داد و باعث توسعه‌ی این غذا در تمام جهان شد. اولین دستور سالاد الویه در سال 1894 توسط فردی به‌نام (الکساندروا) چاپ شده است. این دستور با دستور تهیه‌ی سالاد الویه‌ی امروزی بسیار متفاوت است. فندق، سیب‌زمینی، ژلاتین، دم خرچنگ، هندوانه کوهی، زیتون و سس مایونز مواد تشکیل دهنده‌ی سالاد الویه بوده است. همه‌ی افراد نمی‌توانستند این سالاد را مصرف نمایند زیرا تهیه مواد اولیه بسیار گران بود و بالطبع قیمت سالاد هم در رستوران‌ها بالا بود. در طول زمان مزه‌ی متفاوت سالاد باعث شد، افراد مختلف مواد دیگری را جایگزین مواد سالاد‌الویه‌ی اولیه نمایند. آن‌چه امروز به‌عنوان سالاد‌ الویه مصرف می‌نماییم سالها تغییر در خود دارد.</p>
414886341111627246141223300null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>برای سرو نمودن سالاد الویه، می‌توانید سالاد الویه‌ را پرسی و یا به‌صورت ساندویچ روی میز قرار دهید. در بیشتر مواقع سالادالویه به‌صورت مینی‌ساندویچ روی میز قرار می‌گیرد. اگر قرار است سالاد‌ الویه به‌عنوان پیش‌غذا روی میز قرارگیرد، بهتر است پرسی سرو شود. اما اگر مجلس شما غذا به صورت سلف‌سرویس سرو می‌شود، بهتر است در کنار سالادالویه تعدادی نان نیز گذاشته شود. </p><p>در جشن تولدها سالاد الویه را فرم داده و به شکل کیک سرو می‌نمایند. </p><p>برای این‌کار نان تست را در یک قالب مستطیلی چیده و روی آن سالادالویه بمالید، مجدداً یک لایه دیگر نان گذاشته و روی آن را مجدداً سالاد بمالید. لایه لایه این کار را ادامه دهید، تا سالاد شبیه یک کیک مستطیلی شود. دور تا دور سالادالویه را سس مایونز بمالید.</p>سروکردن00سروکردن<p>برای سرو نمودن سالاد الویه، می‌توانید سالاد الویه‌ را پرسی و یا به‌صورت ساندویچ روی میز قرار دهید. در بیشتر مواقع سالادالویه به‌صورت مینی‌ساندویچ روی میز قرار می‌گیرد. اگر قرار است سالاد‌ الویه به‌عنوان پیش‌غذا روی میز قرارگیرد، بهتر است پرسی سرو شود. اما اگر مجلس شما غذا به صورت سلف‌سرویس سرو می‌شود، بهتر است در کنار سالادالویه تعدادی نان نیز گذاشته شود. </p><p>در جشن تولدها سالاد الویه را فرم داده و به شکل کیک سرو می‌نمایند. </p><p>برای این‌کار نان تست را در یک قالب مستطیلی چیده و روی آن سالادالویه بمالید، مجدداً یک لایه دیگر نان گذاشته و روی آن را مجدداً سالاد بمالید. لایه لایه این کار را ادامه دهید، تا سالاد شبیه یک کیک مستطیلی شود. دور تا دور سالادالویه را سس مایونز بمالید.</p>
514886342111627246141223300null25011000محتوای_کلیnull <p> در سالاد الویه چند ماده‌ی غذایی بسیار مفید یافت می‌شود سیب‌زمینی، مرغ، تخم‌مرغ که هر کدام از ارزش غذایی بسیار بالایی برخوردار هستند. مرغ منبع نیاسین )ویتامین (B3 است. این ویتامین باعث متابولیسم کربوهیدرات، اسیدهای چرب و پروتئین در روده می‌شود و از التهاب‌های روده جلوگیری می‌نماید. سیب‌زمینی به‌دلیل وجود زیاد پتاسیم باعث کاهش فشار خون می‌شود. استفاده از سیب‌زمینی برای بیماران فشارخون توصیه شده است. تخم‌مرغ یک پروتئین است که می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای گوشت انتخاب شود. تخم‌مرغ هم‌چنین برای کسانی که دچار کمبود ید هستند بسیار توصیه شده است. اما در کنار این موادغذایی بهتر است در مصرف سس مایونز دقت به‌عمل آید مایونز دارای چربی و کالری بسیار بالایی است توصیه می‌شود در تهیه‌ی سس مایونز از ماست نیز کمک گرفته شود. خیار‌شور نیز به‌دلیل سدیم بالا کمتر مصرف شود. جدول غذایی سالاد الویه به‌ شرح زیر است:</p><p><br></p><table class="table table-bordered" style="text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center; ">ماده اصلی&nbsp;<br></td><td style="text-align: center;">مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">کالری<br></td><td style="text-align: center;">162 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">کربوهیدرات<br></td><td><p style="text-align: center;">14.17 گرم</p></td></tr><tr><td style="text-align: center;">پروتئین<br></td><td style="text-align: center;">5.46<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">چربی<br></td><td style="text-align: center;">9.57<br></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center;"><br></p><table class="table table-bordered" style="text-align: center;"><tbody><tr><td>ویتامین<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>ویتامین A<br></td><td>102 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین E<br></td><td>0.86 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین K<br></td><td>16.99 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین C<br></td><td>7.67 میلی‌گرم<br></td></tr><tr><td>نیاسین B3<br></td><td>1.48 میلی‌گرم<br></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center;"><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p> در سالاد الویه چند ماده‌ی غذایی بسیار مفید یافت می‌شود سیب‌زمینی، مرغ، تخم‌مرغ که هر کدام از ارزش غذایی بسیار بالایی برخوردار هستند. مرغ منبع نیاسین )ویتامین (B3 است. این ویتامین باعث متابولیسم کربوهیدرات، اسیدهای چرب و پروتئین در روده می‌شود و از التهاب‌های روده جلوگیری می‌نماید. سیب‌زمینی به‌دلیل وجود زیاد پتاسیم باعث کاهش فشار خون می‌شود. استفاده از سیب‌زمینی برای بیماران فشارخون توصیه شده است. تخم‌مرغ یک پروتئین است که می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای گوشت انتخاب شود. تخم‌مرغ هم‌چنین برای کسانی که دچار کمبود ید هستند بسیار توصیه شده است. اما در کنار این موادغذایی بهتر است در مصرف سس مایونز دقت به‌عمل آید مایونز دارای چربی و کالری بسیار بالایی است توصیه می‌شود در تهیه‌ی سس مایونز از ماست نیز کمک گرفته شود. خیار‌شور نیز به‌دلیل سدیم بالا کمتر مصرف شود. جدول غذایی سالاد الویه به‌ شرح زیر است:</p><p><br></p><table class="table table-bordered" style="text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center; ">ماده اصلی&nbsp;<br></td><td style="text-align: center;">مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">کالری<br></td><td style="text-align: center;">162 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">کربوهیدرات<br></td><td><p style="text-align: center;">14.17 گرم</p></td></tr><tr><td style="text-align: center;">پروتئین<br></td><td style="text-align: center;">5.46<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">چربی<br></td><td style="text-align: center;">9.57<br></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center;"><br></p><table class="table table-bordered" style="text-align: center;"><tbody><tr><td>ویتامین<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>ویتامین A<br></td><td>102 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین E<br></td><td>0.86 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین K<br></td><td>16.99 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین C<br></td><td>7.67 میلی‌گرم<br></td></tr><tr><td>نیاسین B3<br></td><td>1.48 میلی‌گرم<br></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center;"><br></p>
614886342111627246141223300null25011000محتوای_کلیnull <p> در سالاد الویه چند ماده‌ی غذایی بسیار مفید یافت می‌شود سیب‌زمینی، مرغ، تخم‌مرغ که هر کدام از ارزش غذایی بسیار بالایی برخوردار هستند. مرغ منبع نیاسین )ویتامین (B3 است. این ویتامین باعث متابولیسم کربوهیدرات، اسیدهای چرب و پروتئین در روده می‌شود و از التهاب‌های روده جلوگیری می‌نماید. سیب‌زمینی به‌دلیل وجود زیاد پتاسیم باعث کاهش فشار خون می‌شود. استفاده از سیب‌زمینی برای بیماران فشارخون توصیه شده است. تخم‌مرغ یک پروتئین است که می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای گوشت انتخاب شود. تخم‌مرغ هم‌چنین برای کسانی که دچار کمبود ید هستند بسیار توصیه شده است. اما در کنار این موادغذایی بهتر است در مصرف سس مایونز دقت به‌عمل آید مایونز دارای چربی و کالری بسیار بالایی است توصیه می‌شود در تهیه‌ی سس مایونز از ماست نیز کمک گرفته شود. خیار‌شور نیز به‌دلیل سدیم بالا کمتر مصرف شود. جدول غذایی سالاد الویه به‌ شرح زیر است:</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کالری<br></td><td>162 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>14.17 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین</td><td>5.46<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>9.57<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ویتامین <br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>ویتامین A<br></td><td>102 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین E<br></td><td>0.86 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین K<br></td><td>16.99 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین C<br></td><td>7.67 میلی‌گرم<br></td></tr><tr><td>نیاسین B3 </td><td>1.48 میلی‌گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p> در سالاد الویه چند ماده‌ی غذایی بسیار مفید یافت می‌شود سیب‌زمینی، مرغ، تخم‌مرغ که هر کدام از ارزش غذایی بسیار بالایی برخوردار هستند. مرغ منبع نیاسین )ویتامین (B3 است. این ویتامین باعث متابولیسم کربوهیدرات، اسیدهای چرب و پروتئین در روده می‌شود و از التهاب‌های روده جلوگیری می‌نماید. سیب‌زمینی به‌دلیل وجود زیاد پتاسیم باعث کاهش فشار خون می‌شود. استفاده از سیب‌زمینی برای بیماران فشارخون توصیه شده است. تخم‌مرغ یک پروتئین است که می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای گوشت انتخاب شود. تخم‌مرغ هم‌چنین برای کسانی که دچار کمبود ید هستند بسیار توصیه شده است. اما در کنار این موادغذایی بهتر است در مصرف سس مایونز دقت به‌عمل آید مایونز دارای چربی و کالری بسیار بالایی است توصیه می‌شود در تهیه‌ی سس مایونز از ماست نیز کمک گرفته شود. خیار‌شور نیز به‌دلیل سدیم بالا کمتر مصرف شود. جدول غذایی سالاد الویه به‌ شرح زیر است:</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کالری<br></td><td>162 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>14.17 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین</td><td>5.46<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>9.57<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ویتامین <br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>ویتامین A<br></td><td>102 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین E<br></td><td>0.86 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین K<br></td><td>16.99 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین C<br></td><td>7.67 میلی‌گرم<br></td></tr><tr><td>نیاسین B3 </td><td>1.48 میلی‌گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>