db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886278111627243141223000null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهحلوا00حلوا<p></p>
214886277111627244141223000null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://حلوا" target="_blank">حلوا</a> </strong>یکی از دسرهایی است که در جهان اسلام طرفداران زیادی دارد. مردمان عرب، در رمضان سفره‌ی بدون حلوا را سفره‌ی کامل نمی‌دانند. هر چند این شیرینی بعد از اسلام رواج زیادی پیدا کرده است، اما ریشه‌ی این غذا را می‌توان در آیین‌های باستان پیدا کرد. در سرزمین‌های بین‌النهرین رسم بوده است،که در زمان سوگواری، به ارواح مردگان نان گندم هدیه می‌داده‌اند. آن‌ها گندم را نماد مبارزه با پلشتی‌ها و ارواح شیطانی می‌دانستند. و روغن را نماد وحدت کیهان و زمین می‌دانستند. و حلوا غذایی است که پایه‌ی گیاهی بر ریشه‌ی گندم و روغن دارد. این‌که حلوا آیا از زمان باستان رواج داشته است، مشخص نیست. اما در روایتی پیامبر حلوایی با نام مجیع تهیه می‌کرده‌اند که حاصل ترکیب شیر و خرما بوده است. ترکیب‌های حلوا در جهان و ایران زیاد است. علی اکبرخان آشپزباشی در دوران قاجار 12 نوع حلوا را معرفی نموده‌ است. ترحلوا، کاچی، ارده حلوا، حلوای کدو و حلوای هویج از انواع این حلواها به‌شمار می‌آید. حلوا در کشورهای دیگر نیز قدمت زیادی دارد. حلواچیان، گروهی آشپز بودند که در کاخ عثمانی در حلواخانه‌ها انواع حلوا را طبخ می‌کردند. حلوا در طب سنتی نیز نقش داشته است حکیمان قدیم برای طبع سرد افراد حلوا تجویز می‌کرده‌اند. در ادبیات فارسی نیز حلوا در بسیاری از ضرب‌المثل‌ها شنیده می‌شود. (سیلی نقد به از حلوای نسیه)، (حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی) و (حلوای کسی را خوردن) از آن جمله هستند. آن‌چه مشخص است حلوا برای مردم ایران قدمت و جایگاه خاصی دارد. که می‌توان به حلوا نام غذای مقدس را داد.</p>00<p><strong><a href="http://حلوا" target="_blank">حلوا</a> </strong>یکی از دسرهایی است که در جهان اسلام طرفداران زیادی دارد. مردمان عرب، در رمضان سفره‌ی بدون حلوا را سفره‌ی کامل نمی‌دانند. هر چند این شیرینی بعد از اسلام رواج زیادی پیدا کرده است، اما ریشه‌ی این غذا را می‌توان در آیین‌های باستان پیدا کرد. در سرزمین‌های بین‌النهرین رسم بوده است،که در زمان سوگواری، به ارواح مردگان نان گندم هدیه می‌داده‌اند. آن‌ها گندم را نماد مبارزه با پلشتی‌ها و ارواح شیطانی می‌دانستند. و روغن را نماد وحدت کیهان و زمین می‌دانستند. و حلوا غذایی است که پایه‌ی گیاهی بر ریشه‌ی گندم و روغن دارد. این‌که حلوا آیا از زمان باستان رواج داشته است، مشخص نیست. اما در روایتی پیامبر حلوایی با نام مجیع تهیه می‌کرده‌اند که حاصل ترکیب شیر و خرما بوده است. ترکیب‌های حلوا در جهان و ایران زیاد است. علی اکبرخان آشپزباشی در دوران قاجار 12 نوع حلوا را معرفی نموده‌ است. ترحلوا، کاچی، ارده حلوا، حلوای کدو و حلوای هویج از انواع این حلواها به‌شمار می‌آید. حلوا در کشورهای دیگر نیز قدمت زیادی دارد. حلواچیان، گروهی آشپز بودند که در کاخ عثمانی در حلواخانه‌ها انواع حلوا را طبخ می‌کردند. حلوا در طب سنتی نیز نقش داشته است حکیمان قدیم برای طبع سرد افراد حلوا تجویز می‌کرده‌اند. در ادبیات فارسی نیز حلوا در بسیاری از ضرب‌المثل‌ها شنیده می‌شود. (سیلی نقد به از حلوای نسیه)، (حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی) و (حلوای کسی را خوردن) از آن جمله هستند. آن‌چه مشخص است حلوا برای مردم ایران قدمت و جایگاه خاصی دارد. که می‌توان به حلوا نام غذای مقدس را داد.</p>
314886277111627244141223000null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://فینگر-فود-حلوا" target="_blank">حلوا</a></strong> یکی از دسرهایی است که در جهان اسلام طرفداران زیادی دارد. مردمان عرب، در رمضان سفره‌ی بدون حلوا را سفره‌ی کامل نمی‌دانند. هر چند این شیرینی بعد از اسلام رواج زیادی پیدا کرده است، اما ریشه‌ی این غذا را می‌توان در آیین‌های باستان پیدا کرد. در سرزمین‌های بین‌النهرین رسم بوده است،که در زمان سوگواری، به ارواح مردگان نان گندم هدیه می‌داده‌اند. آن‌ها گندم را نماد مبارزه با پلشتی‌ها و ارواح شیطانی می‌دانستند. و روغن را نماد وحدت کیهان و زمین می‌دانستند. و حلوا غذایی است که پایه‌ی گیاهی بر ریشه‌ی گندم و روغن دارد. این‌که حلوا آیا از زمان باستان رواج داشته است، مشخص نیست. اما در روایتی پیامبر حلوایی با نام مجیع تهیه می‌کرده‌اند که حاصل ترکیب شیر و خرما بوده است. ترکیب‌های حلوا در جهان و ایران زیاد است. علی اکبرخان آشپزباشی در دوران قاجار 12 نوع حلوا را معرفی نموده‌ است. ترحلوا، کاچی، ارده حلوا، حلوای کدو و حلوای هویج از انواع این حلواها به‌شمار می‌آید. حلوا در کشورهای دیگر نیز قدمت زیادی دارد. حلواچیان، گروهی آشپز بودند که در کاخ عثمانی در حلواخانه‌ها انواع حلوا را طبخ می‌کردند. حلوا در طب سنتی نیز نقش داشته است حکیمان قدیم برای طبع سرد افراد حلوا تجویز می‌کرده‌اند. در ادبیات فارسی نیز حلوا در بسیاری از ضرب‌المثل‌ها شنیده می‌شود. (سیلی نقد به از حلوای نسیه)، (حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی) و (حلوای کسی را خوردن) از آن جمله هستند. آن‌چه مشخص است حلوا برای مردم ایران قدمت و جایگاه خاصی دارد. که می‌توان به حلوا نام غذای مقدس را داد.</p>00<p><strong><a href="http://فینگر-فود-حلوا" target="_blank">حلوا</a></strong> یکی از دسرهایی است که در جهان اسلام طرفداران زیادی دارد. مردمان عرب، در رمضان سفره‌ی بدون حلوا را سفره‌ی کامل نمی‌دانند. هر چند این شیرینی بعد از اسلام رواج زیادی پیدا کرده است، اما ریشه‌ی این غذا را می‌توان در آیین‌های باستان پیدا کرد. در سرزمین‌های بین‌النهرین رسم بوده است،که در زمان سوگواری، به ارواح مردگان نان گندم هدیه می‌داده‌اند. آن‌ها گندم را نماد مبارزه با پلشتی‌ها و ارواح شیطانی می‌دانستند. و روغن را نماد وحدت کیهان و زمین می‌دانستند. و حلوا غذایی است که پایه‌ی گیاهی بر ریشه‌ی گندم و روغن دارد. این‌که حلوا آیا از زمان باستان رواج داشته است، مشخص نیست. اما در روایتی پیامبر حلوایی با نام مجیع تهیه می‌کرده‌اند که حاصل ترکیب شیر و خرما بوده است. ترکیب‌های حلوا در جهان و ایران زیاد است. علی اکبرخان آشپزباشی در دوران قاجار 12 نوع حلوا را معرفی نموده‌ است. ترحلوا، کاچی، ارده حلوا، حلوای کدو و حلوای هویج از انواع این حلواها به‌شمار می‌آید. حلوا در کشورهای دیگر نیز قدمت زیادی دارد. حلواچیان، گروهی آشپز بودند که در کاخ عثمانی در حلواخانه‌ها انواع حلوا را طبخ می‌کردند. حلوا در طب سنتی نیز نقش داشته است حکیمان قدیم برای طبع سرد افراد حلوا تجویز می‌کرده‌اند. در ادبیات فارسی نیز حلوا در بسیاری از ضرب‌المثل‌ها شنیده می‌شود. (سیلی نقد به از حلوای نسیه)، (حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی) و (حلوای کسی را خوردن) از آن جمله هستند. آن‌چه مشخص است حلوا برای مردم ایران قدمت و جایگاه خاصی دارد. که می‌توان به حلوا نام غذای مقدس را داد.</p>
414886279111627246141223000null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>از آن‌جا که حلوا در مراسم عزاداری بیشتر داده می‌شود برای همین حلوا در شکلها و مدل‌های مختلفی سرو می‌شود.</p><p>سینی حلوا: یک مدل پذیرایی حلوا ریختن حلوا درون یک سینی است. که روی حلوا را با مغز پسته تزئین می‌نمایند.</p><p>حلوای قیفی: حلوا را درون قیف‌های کوچک ریخته و روی قیف را با پودر نارگیل و یا کنجد تزئین می‌نمایند.</p><p>حلوای باقلوایی: در این روش بعد از این‌که حلوا خنک شد، با یک چاقوی تیز حلوا را به شکل لوزی برش داده و روی حلوا خلال بادام و یا پودر پسته می‌ریزیم. اگر قطر حلوای شما زیاد نیست می‌توانید یکی از برش‌ها را برداشته و روی برش دیگر بگذارید به این‌ترتیب میانه‌ی حلوا مغزدار خواهد بود.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>از آن‌جا که حلوا در مراسم عزاداری بیشتر داده می‌شود برای همین حلوا در شکلها و مدل‌های مختلفی سرو می‌شود.</p><p>سینی حلوا: یک مدل پذیرایی حلوا ریختن حلوا درون یک سینی است. که روی حلوا را با مغز پسته تزئین می‌نمایند.</p><p>حلوای قیفی: حلوا را درون قیف‌های کوچک ریخته و روی قیف را با پودر نارگیل و یا کنجد تزئین می‌نمایند.</p><p>حلوای باقلوایی: در این روش بعد از این‌که حلوا خنک شد، با یک چاقوی تیز حلوا را به شکل لوزی برش داده و روی حلوا خلال بادام و یا پودر پسته می‌ریزیم. اگر قطر حلوای شما زیاد نیست می‌توانید یکی از برش‌ها را برداشته و روی برش دیگر بگذارید به این‌ترتیب میانه‌ی حلوا مغزدار خواهد بود.</p>
514886279111627246141223000null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>از آن‌جا که حلوا در مراسم عزاداری بیشتر داده می‌شود برای همین حلوا در شکلها و مدل‌های مختلفی سرو می‌شود.</p><p>سینی حلوا: یک مدل پذیرایی حلوا ریختن حلوا درون یک سینی است. که روی حلوا را با مغز پسته تزئین می‌نمایند.</p><p>حلوای قیفی: حلوا را درون قیف‌های کوچک ریخته و روی قیف را با پودر نارگیل و یا کنجد تزئین می‌نمایند.</p><p>حلوای باقلوایی: در این روش بعد از این‌که حلوا خنک شد، با یک چاقوی تیز حلوا را به شکل لوزی برش داده و روی حلوا خلال بادام و یا پودر پسته می‌ریزیم. اگر قطر حلوای شما زیاد نیست می‌توانید یکی از برش‌ها را برداشته و روی برش دیگر بگذارید به این‌ترتیب میانه‌ی حلوا مغزدار خواهد بود.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>از آن‌جا که حلوا در مراسم عزاداری بیشتر داده می‌شود برای همین حلوا در شکلها و مدل‌های مختلفی سرو می‌شود.</p><p>سینی حلوا: یک مدل پذیرایی حلوا ریختن حلوا درون یک سینی است. که روی حلوا را با مغز پسته تزئین می‌نمایند.</p><p>حلوای قیفی: حلوا را درون قیف‌های کوچک ریخته و روی قیف را با پودر نارگیل و یا کنجد تزئین می‌نمایند.</p><p>حلوای باقلوایی: در این روش بعد از این‌که حلوا خنک شد، با یک چاقوی تیز حلوا را به شکل لوزی برش داده و روی حلوا خلال بادام و یا پودر پسته می‌ریزیم. اگر قطر حلوای شما زیاد نیست می‌توانید یکی از برش‌ها را برداشته و روی برش دیگر بگذارید به این‌ترتیب میانه‌ی حلوا مغزدار خواهد بود.</p>
614886280111627246141223000null25011000محتوای_کلیnull <p>ارزش غذایی </p><p>جدول ارزش غذایی حلوا به شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td style="text-align: center; ">کالری<br></td><td style="text-align: center;">410<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">پروتئین<br></td><td style="text-align: center;">4 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">کربوهیدرات<br></td><td style="text-align: center;">50 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">چربی<br></td><td style="text-align: center;">13 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">قند<br></td><td style="text-align: center;">25 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p><p></p><p>حلوا به‌دلیل داشتن آرد و روغن یک غذای پرکالری محسوب می‌شود که توصیه می‌شود حلوا را صبح‌ها میل نمایید. تا در طول روز انرژی کافی برای تمام کارها داشته باشید. اگر فردی چاق و یا دیابتی قرار است حلوا را میل نمایند بهتر است از شکر و روغن کمتری در پخت حلوا استفاده شود.</p><p></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>ارزش غذایی </p><p>جدول ارزش غذایی حلوا به شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td style="text-align: center; ">کالری<br></td><td style="text-align: center;">410<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">پروتئین<br></td><td style="text-align: center;">4 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">کربوهیدرات<br></td><td style="text-align: center;">50 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">چربی<br></td><td style="text-align: center;">13 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">قند<br></td><td style="text-align: center;">25 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p><p></p><p>حلوا به‌دلیل داشتن آرد و روغن یک غذای پرکالری محسوب می‌شود که توصیه می‌شود حلوا را صبح‌ها میل نمایید. تا در طول روز انرژی کافی برای تمام کارها داشته باشید. اگر فردی چاق و یا دیابتی قرار است حلوا را میل نمایند بهتر است از شکر و روغن کمتری در پخت حلوا استفاده شود.</p><p></p>
714886280111627246141223000null25011000محتوای_کلیnull <p>جدول ارزش غذایی حلوا به شرح زیر است.</p><p></p><p></p><p>حلوا به‌دلیل داشتن آرد و روغن یک غذای پرکالری محسوب می‌شود که توصیه می‌شود حلوا را صبح‌ها میل نمایید. تا در طول روز انرژی کافی برای تمام کارها داشته باشید. اگر فردی چاق و یا دیابتی قرار است حلوا را میل نمایند بهتر است از شکر و روغن کمتری در پخت حلوا استفاده شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>کالری<br></td><td>410<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>4 گرم<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>50 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>13 گرم<br></td></tr><tr><td>قند <br></td><td>25 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>جدول ارزش غذایی حلوا به شرح زیر است.</p><p></p><p></p><p>حلوا به‌دلیل داشتن آرد و روغن یک غذای پرکالری محسوب می‌شود که توصیه می‌شود حلوا را صبح‌ها میل نمایید. تا در طول روز انرژی کافی برای تمام کارها داشته باشید. اگر فردی چاق و یا دیابتی قرار است حلوا را میل نمایند بهتر است از شکر و روغن کمتری در پخت حلوا استفاده شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>کالری<br></td><td>410<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>4 گرم<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>50 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>13 گرم<br></td></tr><tr><td>قند <br></td><td>25 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p>