db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886274111627243141222900null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهتیرامیسو00تیرامیسو<p></p>
214886273111627244141222900null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>به‌نظر می‌رسد <strong><a href="http://درباره-تیرامیسو" target="_blank">تیرامیسو</a></strong> در سال 1960 یا 1970 اختراع شده است. قبل از این تاریخ اسمی از تیرامیسو در کتاب‌های آشپزی دیده نمی‌شود. اولین بار کلمه‌ی تیرامیسو در رستورانی در منطقه‌ی ونتو ایتالیا به نام (رستوران لوبچری) شنیده شده است. و به‌طور خاص، ابتدا تیرامیسو توسط آشپزی به نام (لینگوانوتو) که مالک (رستوران لوبچری) بود اختراع شده است. در کشور ایران نیز در ده سال گذشته تیرامیسو تبدیل به یک غذای همه‌پسند شده است. خوش‌خوراک بودن تیرامیسو و مزه‌ی متفاوت آن دلیل همه‌گیری است.</p>00<p>به‌نظر می‌رسد <strong><a href="http://درباره-تیرامیسو" target="_blank">تیرامیسو</a></strong> در سال 1960 یا 1970 اختراع شده است. قبل از این تاریخ اسمی از تیرامیسو در کتاب‌های آشپزی دیده نمی‌شود. اولین بار کلمه‌ی تیرامیسو در رستورانی در منطقه‌ی ونتو ایتالیا به نام (رستوران لوبچری) شنیده شده است. و به‌طور خاص، ابتدا تیرامیسو توسط آشپزی به نام (لینگوانوتو) که مالک (رستوران لوبچری) بود اختراع شده است. در کشور ایران نیز در ده سال گذشته تیرامیسو تبدیل به یک غذای همه‌پسند شده است. خوش‌خوراک بودن تیرامیسو و مزه‌ی متفاوت آن دلیل همه‌گیری است.</p>
314886273111627244141222900null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>به‌نظر می‌رسد <strong><a href="http://فینگر-فود-تیرامیسو" target="_blank">تیرامیسو</a></strong> در سال 1960 یا 1970 اختراع شده است. قبل از این تاریخ اسمی از تیرامیسو در کتاب‌های آشپزی دیده نمی‌شود. اولین بار کلمه‌ی تیرامیسو در رستورانی در منطقه‌ی ونتو ایتالیا به نام (رستوران لوبچری) شنیده شده است. و به‌طور خاص، ابتدا تیرامیسو توسط آشپزی به نام (لینگوانوتو) که مالک (رستوران لوبچری) بود اختراع شده است. در کشور ایران نیز در ده سال گذشته تیرامیسو تبدیل به یک غذای همه‌پسند شده است. خوش‌خوراک بودن تیرامیسو و مزه‌ی متفاوت آن دلیل همه‌گیری است.</p>00<p>به‌نظر می‌رسد <strong><a href="http://فینگر-فود-تیرامیسو" target="_blank">تیرامیسو</a></strong> در سال 1960 یا 1970 اختراع شده است. قبل از این تاریخ اسمی از تیرامیسو در کتاب‌های آشپزی دیده نمی‌شود. اولین بار کلمه‌ی تیرامیسو در رستورانی در منطقه‌ی ونتو ایتالیا به نام (رستوران لوبچری) شنیده شده است. و به‌طور خاص، ابتدا تیرامیسو توسط آشپزی به نام (لینگوانوتو) که مالک (رستوران لوبچری) بود اختراع شده است. در کشور ایران نیز در ده سال گذشته تیرامیسو تبدیل به یک غذای همه‌پسند شده است. خوش‌خوراک بودن تیرامیسو و مزه‌ی متفاوت آن دلیل همه‌گیری است.</p>
414886275111627246141222900null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>به‌طور معمول تیرامیسو به حالت قالب یک‌تکه روی میز قرار می‌گیرد. اما در بعضی از مواقع تیرامیسو به شکل تکه‌های شیرینی بر روی میز سرو می‌گردد. که می‌توان تیرامیسو را برش داد که توصیه‌ نمی‌شود و یا در زمان گذاشتن قالب از قالب‌های کوچک و بیسکوییت‌های کوچک‌تر استفاده نمود.</p><p>لایه‌ی رویی تیرامیسو را می‌توان با پودر کاکائو و یا پودر شکلات تزئین نمود.</p><p>برای تیرامیسوی گرد باید از رینگ و یا قالب کمربندی استفاده کرد. برای این‌کار ابتدا رینگ را درون یک بشقاب گرد گذاشته و لیدی فینگرها را دور تا دور رینگ می‌گذاریم تا در کنار یکدیگر جفت شوند بعد از قراردادن لیدی فینگرها گرداگرد رینگ داخل تیرامیسو را از مواد پر میکنیم. </p><p>مدل دیگری که تیرامیسو سرو می‌شود، شات تیرامیسو است. برای پرکردن شات بیسکوییت‌های انگشتی را نصف کرده و درون شات می‌گذاریم و لایه‌های خامه و پودر قهوه و کاکائو را در دیواره شات استفاده می‌نماییم.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>به‌طور معمول تیرامیسو به حالت قالب یک‌تکه روی میز قرار می‌گیرد. اما در بعضی از مواقع تیرامیسو به شکل تکه‌های شیرینی بر روی میز سرو می‌گردد. که می‌توان تیرامیسو را برش داد که توصیه‌ نمی‌شود و یا در زمان گذاشتن قالب از قالب‌های کوچک و بیسکوییت‌های کوچک‌تر استفاده نمود.</p><p>لایه‌ی رویی تیرامیسو را می‌توان با پودر کاکائو و یا پودر شکلات تزئین نمود.</p><p>برای تیرامیسوی گرد باید از رینگ و یا قالب کمربندی استفاده کرد. برای این‌کار ابتدا رینگ را درون یک بشقاب گرد گذاشته و لیدی فینگرها را دور تا دور رینگ می‌گذاریم تا در کنار یکدیگر جفت شوند بعد از قراردادن لیدی فینگرها گرداگرد رینگ داخل تیرامیسو را از مواد پر میکنیم. </p><p>مدل دیگری که تیرامیسو سرو می‌شود، شات تیرامیسو است. برای پرکردن شات بیسکوییت‌های انگشتی را نصف کرده و درون شات می‌گذاریم و لایه‌های خامه و پودر قهوه و کاکائو را در دیواره شات استفاده می‌نماییم.</p>
514886275111627246141222900null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>به‌طور معمول تیرامیسو به حالت قالب یک‌تکه روی میز قرار می‌گیرد. اما در بعضی از مواقع تیرامیسو به شکل تکه‌های شیرینی بر روی میز سرو می‌گردد. که می‌توان تیرامیسو را برش داد که توصیه‌ نمی‌شود و یا در زمان گذاشتن قالب از قالب‌های کوچک و بیسکوییت‌های کوچک‌تر استفاده نمود.</p><p>لایه‌ی رویی تیرامیسو را می‌توان با پودر کاکائو و یا پودر شکلات تزئین نمود.</p><p>برای تیرامیسوی گرد باید از رینگ و یا قالب کمربندی استفاده کرد. برای این‌کار ابتدا رینگ را درون یک بشقاب گرد گذاشته و لیدی فینگرها را دور تا دور رینگ می‌گذاریم تا در کنار یکدیگر جفت شوند بعد از قراردادن لیدی فینگرها گرداگرد رینگ داخل تیرامیسو را از مواد پر میکنیم. </p><p>مدل دیگری که تیرامیسو سرو می‌شود، شات تیرامیسو است. برای پرکردن شات بیسکوییت‌های انگشتی را نصف کرده و درون شات می‌گذاریم و لایه‌های خامه و پودر قهوه و کاکائو را در دیواره شات استفاده می‌نماییم.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>به‌طور معمول تیرامیسو به حالت قالب یک‌تکه روی میز قرار می‌گیرد. اما در بعضی از مواقع تیرامیسو به شکل تکه‌های شیرینی بر روی میز سرو می‌گردد. که می‌توان تیرامیسو را برش داد که توصیه‌ نمی‌شود و یا در زمان گذاشتن قالب از قالب‌های کوچک و بیسکوییت‌های کوچک‌تر استفاده نمود.</p><p>لایه‌ی رویی تیرامیسو را می‌توان با پودر کاکائو و یا پودر شکلات تزئین نمود.</p><p>برای تیرامیسوی گرد باید از رینگ و یا قالب کمربندی استفاده کرد. برای این‌کار ابتدا رینگ را درون یک بشقاب گرد گذاشته و لیدی فینگرها را دور تا دور رینگ می‌گذاریم تا در کنار یکدیگر جفت شوند بعد از قراردادن لیدی فینگرها گرداگرد رینگ داخل تیرامیسو را از مواد پر میکنیم. </p><p>مدل دیگری که تیرامیسو سرو می‌شود، شات تیرامیسو است. برای پرکردن شات بیسکوییت‌های انگشتی را نصف کرده و درون شات می‌گذاریم و لایه‌های خامه و پودر قهوه و کاکائو را در دیواره شات استفاده می‌نماییم.</p>
614886276111627246141222900null25011000محتوای_کلیnull <p>تیرامیسو یکی از مواد پرکالری در میان دسر‌ها است چربی این دسر نیز بسیار بالا است و برای افرادی که چاق و دیابتی هستند، مصرف زیاد این دسر توصیه نمی‌شود. قهوه و شکلات موجود در تیرامیسو به‌عنوان یک عامل نشاط‌آور می‌تواند به افراد افسرده کمک زیادی نماید. جدول کالری تیرامیسو به شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td style="text-align: center; ">ماده‌ تشکیل دهنده اصلی</td><td style="text-align: center; ">مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">کالری<br></td><td style="text-align: center; ">490 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">چربی<br></td><td style="text-align: center; ">34 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">قند<br></td><td style="text-align: center; ">33 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">کربوهیدرات<br></td><td style="text-align: center; ">37 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>تیرامیسو یکی از مواد پرکالری در میان دسر‌ها است چربی این دسر نیز بسیار بالا است و برای افرادی که چاق و دیابتی هستند، مصرف زیاد این دسر توصیه نمی‌شود. قهوه و شکلات موجود در تیرامیسو به‌عنوان یک عامل نشاط‌آور می‌تواند به افراد افسرده کمک زیادی نماید. جدول کالری تیرامیسو به شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td style="text-align: center; ">ماده‌ تشکیل دهنده اصلی</td><td style="text-align: center; ">مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">کالری<br></td><td style="text-align: center; ">490 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">چربی<br></td><td style="text-align: center; ">34 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">قند<br></td><td style="text-align: center; ">33 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">کربوهیدرات<br></td><td style="text-align: center; ">37 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p>
714886276111627246141222900null25011000محتوای_کلیnull <p>تیرامیسو یکی از مواد پرکالری در میان دسر‌ها است چربی این دسر نیز بسیار بالا است و برای افرادی که چاق و دیابتی هستند، مصرف زیاد این دسر توصیه نمی‌شود. قهوه و شکلات موجود در تیرامیسو به‌عنوان یک عامل نشاط‌آور می‌تواند به افراد افسرده کمک زیادی نماید. جدول کالری تیرامیسو به شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ماده‌ تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کالری<br></td><td>490 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>34 گرم<br></td></tr><tr><td>قند<br></td><td>33 گرم<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات</td><td>37 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>تیرامیسو یکی از مواد پرکالری در میان دسر‌ها است چربی این دسر نیز بسیار بالا است و برای افرادی که چاق و دیابتی هستند، مصرف زیاد این دسر توصیه نمی‌شود. قهوه و شکلات موجود در تیرامیسو به‌عنوان یک عامل نشاط‌آور می‌تواند به افراد افسرده کمک زیادی نماید. جدول کالری تیرامیسو به شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ماده‌ تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کالری<br></td><td>490 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>34 گرم<br></td></tr><tr><td>قند<br></td><td>33 گرم<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات</td><td>37 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p>